Waarom zijn er in het akkoord geen nieuwe afspraken gemaakt over voortzetting van de RVU na 2025?

Op basis van het landelijk pensioenakkoord uit 2019 is momenteel een tijdelijke Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) van kracht. Met een fiscale vrijstelling zorgt de overheid ervoor dat werkgevers mensen, bijvoorbeeld in zware beroepen, een uitkering kunnen geven die het (mede) mogelijk maakt dat ze een paar jaar eerder stoppen met werken dan op hun AOW-gerechtigde leeftijd, met een maximum van drie jaar. Deze tijdelijke RVU biedt echter alleen uitkomst voor mensen die uiterlijk op 31 december 2025 een bepaalde leeftijd bereiken. Die leeftijd verschilt per sector; bij de politie is 65 jaar uit de onderhandelingen gekomen.  

Op dit moment onderhandelen de vakbondscentrales met de werkgeversvereniging VNO-NCW over de opvolger van de RVU met als doel om samen tot een advies aan de politiek te komen (via de Stichting van de Arbeid oftewel de STAR). Een dergelijk advies kan een kabinet niet of nauwelijks naast zich neerleggen. De onderhandelingen in de STAR over dit advies verlopen echter uitermate stroef. In de politiesector kunnen pas nieuwe afspraken over het vervolg op de huidige tijdelijke RVU worden gemaakt zodra duidelijk is met welke regeling de politiek akkoord zal gaan. In het huidige onderhandelaarsakkoord is wel afgesproken om in gesprek te gaan zodra we weten welke landelijke fiscale vrijstelling er komt.