En nu verder…

Er zijn inmiddels 2 weken voorbijgegaan nadat zo’n 400 collega’s uit het hele land op dinsdag 30 januari hebben deelgenomen aan de politie vakbondsactie voor het verlengen c.q. het permanent maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). 

Eerst nog een keer de achtergronden. Zoals jullie weten, zijn de onderhandelingen over de RVU binnen de Stichting van de Arbeid (‘de polder’) in december 2023 geklapt. Vakbondsacties zijn toen vanuit de federaties van werknemers (FNV/CNV/VCP) aangekondigd. Om deze redenen hebben de vakbonden van de sector Politie het op zich genomen een eerste, beperkte actie te organiseren.

Een aantal van jullie heeft – als deelnemer aan deze actie – twee actielocaties bezet:

  1. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarbinnen het Ministerie van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) valt en;
  2. Het gebouw van de werkgeversfederaties VNO/NCW. 

Dit zijn de partijen die nu in ‘de polder’ afspraken moeten maken met de federaties van werknemers over het verlengen c.q. permanent maken van een nieuwe RVU.  

Waar alle sectoren nu samen voor strijden, zijn dus de kaders voor een RVU. Als die er komen, kunnen er binnen in onze sector afspraken worden gemaakt over een RVU die specifiek is voor onze sector. Wij als politiebonden hebben in onze sector daarom deze eerste, relatief kleine vakbondsactie georganiseerd. Voor een uitgebreide uitleg over het waarom van het actietraject kun je nadere informatie krijgen op deze website van het Landelijk actiecentrum politievakbonden (LAC): politieinactie.nl.

Actievoeren in het atrium van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Waarom deze beperkte eerste actie en wat heeft het opgeleverd? Op de allereerste plaats moeten vakbonden, samen met de federaties van werknemers, natuurlijk in actie komen als onderhandelingen klappen. Binnen gestelde regels en rechterlijke uitspraken hebben we daar ook het volste recht toe.

Als politiebonden hebben we het voortouw genomen, met name vanwege onze uitstraling als beroepsgroep. Wij staan voor de rechtsorde in Nederland en doen ons werk ondergeschikt aan het bevoegd gezag. Jullie kunnen je wel voorstellen dat het niet leuk is voor partijen als juist de politie gaat demonstreren. Dat heeft toch een groter effect dan als een andere beroepsgroep dat doet.

Wat levert zo’n actie dan op? Dat zit hem dan vooral in de aandacht die wij trekken van de politiek, de media, onze eigen werkgever en de korpschef. Wij spreken die betrokken partijen nadrukkelijk aan.

Over media-aandacht kunnen we zeggen dat we die ruimschoots hebben gekregen. Daardoor ontstaat er een gesprek over het onderwerp in de samenleving.

De politiek: we zijn die dag gedurende de actie door alle invloedrijke partijen in de huidige Tweede Kamer bezocht. PVV, SP, BBB, Groenlinks/PvdA, ze zijn allemaal langsgekomen. Zij hebben uitgebreid gesproken met deelnemers aan de actie en met de voorzitters van de vakbonden. En ze hebben tijdens hun bezoek aangegeven dat ze hun invloed willen aanwenden om de minister te overtuigen dat een RVU noodzakelijk is voor alle zware beroepen, dus ook voor het onze. 

Actievoeren helpt!
Niet alleen ging de deur bij de werkgeverszijde (VNO-NCW) op een kiertje. Ook bij Sociale Zaken werd er weer geflirt naar die onderhandelingstafel. De politici hielden hun woord en kwamen tijdens de begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid met mooie moties. En met druk op deze RVU-regeling. Aankomende dinsdag stemmingen. Mocht het te lang duren… Dan komen wij gewoon weer terug!

Post van NPB-voorzitter Nine Kooiman op de sociale media

Onze werkgever en de korpschef: de korpschef heeft expliciet uitgesproken dat hij achter de collega’s staat in hun streven om een RVU voor de politie te verkrijgen. Hij heeft er ook alle begrip voor dat we actievoeren voor een RVU na 2025. Tevens heeft hij duidelijk aangegeven dat politiewerk een zwaar beroep is. En hij heeft kenbaar gemaakt dat er in vorige politie-cao’s een haakje is geslagen dat basis geeft voor afspraken over een RVU met onze werkgever, de minister van J&V. Zie hiervoor onder andere het interview met de korpschef en zijn toespraak voor de deelnemende collega’s op 30 januari in Den Haag.


Minister Carola Schouten heeft in haar toespraak tot de deelnemende collega’s op 30 januari in Den Haag duidelijk gesteld dat het voor haar zeer belangrijk is om de gesprekken zo spoedig mogelijk te hervatten. Ze wil tot afspraken komen. De woordvoerster van VNO/NCW heeft de deelnemende collega’s in een korte toespraak aangegeven graag weer in gesprek te willen met de federaties van werknemers om te komen tot afspraken. 

Dit alles lijkt zeer bemoedigend en dat is het ook! Alleen zijn we er nog niet. De partijen zitten immers nog steeds niet aan tafel en dus zijn de afspraken nog niet gemaakt. Met deze eerste beperkte actie hebben we ons laten zien! En het thema, de RVU, is weer onder de aandacht van alle betrokken partijen.

Nu is het echter zaak om de druk erop te houden en verder op te voeren! En daarvoor hebben we jullie heel hard nodig. Want dat we ons steeds massaler laten zien, heeft namelijk op veel manieren nut. Nog steeds geldt namelijk de kracht van het getal. Zo zorgt het aantal leden van een vakbond – het percentage van de werknemers dat je vertegenwoordigt – voor een plek aan de onderhandelingstafel. Als je weet dat 86 procent van de politie-populatie lid is van een bond, dan kun je je onze positie voorstellen.

Soms is die positie in de onderhandelingen echter niet vanzelfsprekend door pure getallen. Dan willen partijen ook weten of al die leden de uitgesproken standpunten ook daadwerkelijk delen en ondersteunen. Niet voor niets is telkens weer een eerste vraag van onze tegenhangers: wat is de actiebereidheid? Onze eerste actie met 400 deelnemende collega’s is heel effectief geweest. Hiervoor nogmaals dank, namens alle collega’s. Wij realiseren ons echter dat 400 deelnemers (nog geen 0,6 % van de politie-populatie) uiteindelijk onvoldoende zoden aan de dijk zetten. Daarvoor moeten we ons veel massaler laten zien en horen.

Dus moeten we ons nu voorbereiden om massaal aan partijen te laten zien dat het die 86 procent van de politie-populatie menens is! Wij eisen een behoorlijke Regeling vervroegd uittreden voor zware en hoog-risicogroepen, voor nu en in de toekomst. Het is in het belang van jullie allemaal! Kom daarom allemaal naar de volgende actie. Om de RVU veilig te stellen voor 2026 en de verdere toekomst. Het wordt erop of eronder. Nu geen RVU, dan ook geen RVU voor jongere collega’s en dus nooit meer een RVU.

Als laatste parafraserem we een quote uit de toespraak van de korpschef, Henk Van Essen:  “We zijn afhankelijk van politiek bestuurlijke besluiten op een hoger niveau. Maar voor ons politiewerk zeg ik: het is niet reëel te verwachten dat je dit zware werk tot je 67ste kan doen. In die zin ondersteun ik deze acties en zijn wij als korps voor een verlenging van deze RVU.”

Met vriendelijk groet,
namens de collega’s,

Alwin de Kok
Actiecoördinator

Maarten Brink
Projectleider

Vergelijkbare berichten