Toelichting Onderhandelaarsakkoord nieuwe politie-cao

De politiebonden, demissionair minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en korpschef Henk van Essen hebben afgelopen vrijdag een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. Afgesproken is dat de salarissen van het politiepersoneel tijdens de looptijd van de cao, 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025, met gemiddeld 9,5 procent worden verhoogd. Vanwege de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben partijen ook afspraken gemaakt over een uitkering van € 200,– per maand gedurende de maanden januari tot en met juni van 2024. 

De bonden leggen het onderhandelaarsakkoord vanaf 23 november met een positief advies voor aan hun leden.


Korpschef
Korpschef Henk van Essen is verheugd over het bereikte onderhandelaarsakkoord. ‘Een akkoord met afspraken die recht doen aan de impact die de inflatie op de koopkracht van de collega’s heeft gehad. Met vernieuwende afspraken gericht op de verschillende doelgroepen binnen de politie, zoals aspiranten, jongere en oudere medewerkers, politiemensen met diverse achtergronden en werknemers met een arbeidsbeperking. En met de nodige aandacht voor duurzaamheid. Mooi dat dit akkoord zo ruim voor het verlopen van de huidige cao is bereikt zonder dat de collega’s, in deze drukke en toch al onrustige tijd, daarvoor actie hebben moeten voeren’. 

Financiële afspraken
Tijdens de looptijd van de cao worden de volgende salarisverhogingen doorgevoerd: 

 • Per 1 juli 2024 wordt het maandsalaris van alle medewerkers met € 100,– verhoogd. 
 • Daarna volgt eveneens per 1 juli 2024 een salarisverhoging van 5 procent. 
 • Per 1 januari 2025 volgt nog een salarisverhoging van 2 procent.

Sinds het sluiten van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 heeft er een uitzonderlijke inflatie voorgedaan. Daarom is besloten om een eenmalige uitkering te verstrekken van € 1.200, — bruto. Deze uitkering wordt nog tijdens de looptijd van het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2022-2024 uitbetaald. Het bedrag wordt in de maanden januari tot en met juni 2024 in tranches van € 200,- per maand uitbetaald. 

In het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 was al afgesproken om de salarissen voor politieambtenaren per 1 januari 2024 generiek te verhogen met 2 procent. Dit betekent dat het inkomen van politiemedewerkers in de periode van 1 januari 2024 tot en met november 2025 met gemiddeld 11,5 procent omhoog gaat.

Verdere financiële afspraken

Op de foto v.l.n.r. Ronald Baarends (directeur Politieorganisatie en Middelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid), Wim Groeneweg (ACP), Albert Springer (NPB), Simone Roos (Korpsleiding). Miriam Barendse (Equipe) en Xander Simonis (ANPV).

 • Onregelmatigheidstoeslag aspiranten: Eerstejaars aspiranten met een tegemoetkoming voor de opleiding komen met ingang van 1 juli 2024 in aanmerking voor onregelmatigheidstoeslag.
 • Vlaktarief eigen vervoer: voor het reizen met eigen vervoer, zowel woon-werkverkeer als dienstreizen, wordt met ingang van 1 juli 2024 een tegemoetkoming van € 0,23 per kilometer verstrekt. 
 • Per 1 januari 2025 wordt het nominaal deel van het Individueel Keuzebudget (IKB) met € 275,- netto per jaar verhoogd naar €377,– netto. Hiermee kunnen maatregelen worden genomen in het kader van duurzaamheid en vitaliteit. 

Capaciteit

 • Bovenwettelijk verlof: Voor het jaar 2024 is het mogelijk om het bovenwettelijk verlof van dat jaar uit te laten betalen.
 • Anders roosteren: De positieve ervaringen met anders roosteren maakt dat partijen willen zorgen dat het anders roosteren de standaard wordt voor alle operationele teams met onregelmatige werktijden en/of wisselende diensten.

Arbeidsmarktmaatregelen

 • Rijbewijs: De pilot over de regeling tegemoetkoming van het rijbewijs B aan aspiranten die geldt voor het jaar 2024 wordt verlengd tot en met de lichtingen die in 2025 starten met hun opleiding. In het eerste kwartaal van 2025 wordt deze pilot geëvalueerd en als blijkt dat deze pilot succesvol is, wordt de pilot omgezet naar een structurele maatregel.
 • Aanvullend geboorteverlof: De loondoorbetaling bij aanvullend geboorteverlof wordt met ingang van 1 juli 2024 verhoogd 70% naar 100% van de bezoldiging.

Inclusieve arbeidsvoorwaarden

 • Eed en belofte: De tekst van de eed en belofte wordt vernieuwd en inclusiever gemaakt. De tekst is daarmee herkenbaar en aansprekend voor alle collega’s en het geeft de mogelijkheid aan iedereen om uiting te geven aan eigen geloofs- of levensovertuiging.
 • Inwisselbare feestdagen: Afgesproken is om gezamenlijk uitwerking te gaan geven aan de mogelijkheid om feestdagen in te wisselen voor die feest- of gedenkdagen die collega’s zelf belangrijk vinden en die passen bij de culturele achtergrond, leefstijl, geloofs- en/of levensovertuiging.
 • Mensen met arbeidsbeperkingen: Vanuit het oogpunt van diversiteit en inclusie en het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor mensen met een beperking, maar ook omdat de politie werk heeft voor deze doelgroep, wordt het makkelijker om deze mensen in vast dienstverband passende werkzaamheden te laten verrichten. 

Duurzame arbeidsvoorwaarden

 • Buitenlandse dienstreizen: Er zijn duurzaamheidsafspraken gemaakt voor niet-operationele Dienstreizen naar het buitenland.  
 • Duurzaamheidsprojecten: Er komt een duurzaamheidsplatform gericht op het lanceren van workshops en het faciliteren van pilots op het gebied van duurzaamheid. 

Individueel Keuzebudget (IKB)

 • Per 1 januari 2025 wordt een IKB voor alle medewerkers ingevoerd. Een IKB biedt medewerkers meer keuzevrijheid, waaronder de mogelijkheid om keuzes te maken tussen inkomen en verlof en om het inkomen gelijkmatiger over het jaar te spreiden. Het IKB bevat een nominaal budget dat kan worden ingezet voor vitaliteitsvoorzieningen, de fiets en andere duurzame vervoermiddelen, de vakbondscontributie en verduurzamingsmaatregelen aanvullend op de thuiswerkregeling.

Overig

 • Vroegpensioen: Om nieuwe afspraken te kunnen maken over de RVU moet worden gewacht op politieke besluitvorming. Afgesproken is dat zodra dit besluit er is partijen met elkaar in gesprek gaan om afspraken te maken voor de politiesector.

Agenda voor de toekomst

 • Partijen vinden het belangrijk om in aanloop naar een volgend arbeidsvoorwaardenakkoord voor een aantal belangrijke vraagstukken en thema’s de richting te bepalen. Daarom is een toekomstagenda afgesproken met daarop de thema’s duurzaamheid, inclusie, aanstellingsvormen, en spreiding van de lasten in relatie tot onregelmatigheid en nachtdiensten. 

Bekijk het volledige onderhandelaarsakkoord hier.

De vakbonden organiseren vanaf 23 november ledenraadplegingen over dit onderhandelaarsakkoord.

Vergelijkbare berichten